Kleinschalig & authentiek reizen

Specialist sinds 2002

Verantwoord reizen

Algemene voorwaarden

footer bg

Welkom op onze nieuwe website!

Algemene voorwaarden

Dogtravel is gevestigd te Raamsdonksveer aan de Simon Vestdijkstraat 1 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53954270. Dogtravel is een eenmanszaak met BTW-indentificatienummer NL18063200B01

Artikel 1 : begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Dogtravel: bovengenoemde onderneming die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen arrangementen aanbiedt.
2.De wandelaar: de wederpartij van Dogtravel.

De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Dogtravel zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden arrangement.

Artikel 2 : Een boeking plaatsen
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wandelaar van het aanbod van Dogtravel. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door middel van het retour zenden van het inschrijfformulier dan wel door het verzenden van een mail) geschieden. Mondelinge aanvaarding geschiedt en is bindend wanneer de wandelaar ook naam, adres van zichzelf en naam van de hond opgeeft.

2. Indien de wandelaar minderjarig is, is tevens de handtekening van ouder of voogd vereist.

3. De wandelaar ontvangt zo spoedig mogelijk na aanmelding van de wens tot boeking bericht of er nog plaats is in het gewenste arrangement en ontvangt verdere informatie over de betaling.

4. De inschrijving is pas definitief na aanmelding en betaling van de hele reissom. Dit dient uiterlijk 4 weken voor de eerste dag van het arrangement te geschieden. De inzending van de aanmelding verplicht tot betaling van de reissom.

4.1 De wandelaar dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
4.2 Indien de wandelaar, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Dogtravel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Dogtravel op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4.3 Indien Dogtravel op 4 weken voor aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van Dogtravel op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4.4 De door Dogtravel in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
4.5 Het recht van de wandelaar om zijn vorderingen op Dogtravel te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Dogtravel in staat van faillissement geraakt.
4.6 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden
b. de wandelaar failliet is, of in surseance van betaling is
c. de wandelaar of diens bedrijf wordt ontbonden
d. de wandelaar als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt
4.7 Garantieregeling STO Garant
a. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Dogtravel gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
b. Bij elk (reis)aanbod van Dogtravel wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl).
c. Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Dogtravel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Dogtravel niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

5. Uiterlijk 1 week voor vertrek ontvangt de wandelaar de benodigde reisbescheiden, zoals adresgegevens en routebeschrijving.

6. Alle kosten welke door Dogtravel moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de wandelaar.

Artikel 3. Informatie.
1. De wandelaar dient voorafgaand aan vertrek de hond(en) die deelne(e)m(t)en aan het arrangement in te enten volgens de reguliere inenting of titer. Een inenting tegen kennelhoest is niet verplicht. Voor de Frankrijktochten is het verplicht de hond vooraf te behandelen met een anti-vlooienmiddel en wordt geadviseerd de hond in te enten tegen rabiës. Volgens franse regelgeving moet een hond om te reizen naar Frankrijk in het bezit te zijn van een dierenpaspoort.

2. Bij aanvang van het arrangement kan Dogtravel vragen naar inentingspapieren. Indien deze niet kunnen worden getoond, kan Dogtravel besluiten de wandelaar, inclusief hond(en) uit te sluiten van verdere deelname aan het arrangement.

3. Indien de wandelaar bijzondere informatie heeft over zichzelf of de hond(en), dient dit voorafgaand aan de boeking te worden meegedeeld. Dogtravel zal – voor zover binnen haar mogelijkheden – hiermee proberen rekening te houden.

4. Dogtravel vindt het belangrijk dat een jonge hond niet te zwaar wordt belast. Dit om blessures op latere leeftijd te voorkomen. Om die reden hebben wij een minimale leeftijd van 1 jaar voor de meewandelende honden bij alle arrangementen met een wandelafstand langer dan 7 km. Bij een grijze haren arrangement kan hiervan, in overleg met Dogtravel, worden afgeweken. Het arrangement Dogdance en Sport en Spel kent kortere afstanden en daarom geldt de leeftijdsbeperking niet bij die arrangementen.

5. De wandelaar dient een goede controle te hebben over de meereizende hond(en). “Ongelukjes” op kampeergebieden of andere plaatsen waar dat niet is toegestaan dienen door de wandelaar te worden opgeruimd.

6. Een loopse hond wordt ter alle tijden uitgesloten van deelname aan het arrangement.

7. Het is honden niet toegestaan zich te bevinden in toilet- of douchegebouwen op de campings, tenzij het een hulp of blinde geleide hond betreft of er anderszins van een uitzondering sprake is.

8. De wandelaar dient – bij arrangementen waarbij sprake is van een overnachting – gedurende het arrangement in het bezit te zijn van een geldige ziektekostenverzekering.

9. Het is niet toegestaan tijdens de arrangementen gebruik te maken van een slipketting danwel wurglijn.

Artikel 4 : Annulering door Dogtravel
1. Een arrangement heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. Dogtravel informeert de wandelaar uiterlijk 2 weken voor de eerste dag van het arrangement indien dit geannuleerd wordt. Indien de wandelaar geen bericht ontvangt, kan deze er vanuit gaan dat het arrangement doorgang vindt.

2. Alleen in geval van overmacht kan een arrangement binnen 14 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

3. Bij annulering van een arrangement doet Dogtravel een vervangend aanbod op een andere datum. Het is de wandelaar vrij dit aanbod af te slaan.

4. In alle gevallen van annulering en indien de wandelaar het vervangend aanbod afslaat is Dogtravel verplicht om de eventueel reeds betaalde reissom te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.

Artikel 5 : Annulering door de wandelaar
1. Indien de wandelaar het geboekte arrangement annuleert, zijn de volgende bedragen aan Dogtravel verschuldigd:

Bij de arrangementen in Nederland

Annulering tot 8 weken voor vertrek  is vrij. Daarna een reissom van 75%
Annulering vanaf  4  weken voor vertrek of later: 100 % van de reissom

Bij de buitenlandse reizen:

Annulering tot 12 weken voor vertrek is vrij. Daarna een reissom van 75%
Annulering vanaf 8 weken voor vertrek of later: 100 % van de reissom

Boeking- en annuleringskosten incl. STO garant €30,-
Deze kosten worden altijd gerekend bij annulering van een reis in Nederland of buitenland.

Alleen in overleg met de directie van Dogtravel kan van artikel 5.1 worden afgeweken

Artikel 6 : Aansprakelijkheid van Dogtravel

1. De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de overeenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van Dogtravel met zich meebrengen.

2. Dogtravel is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvatting voor zijn rekening komen.

3. Dogtravel is naar gelang de omstandigheden verplicht de wandelaar hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de wandelaar moet worden toegerekend, is Dogtravel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de wandelaar. De kosten komen voor rekening van Dogtravel indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

4. Indien Dogtravel jegens de wandelaar aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

5. Dogtravel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.

6.  Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van Dogtravel voor schade die de wandelaar in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, beperkt tot vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

7.  Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van Dogtravel te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.

8.  Bij onherstelbare schade respectievelijk het verloren gaan van het dier is Dogtravel ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het dier.

9.  Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma op internet of andere publicaties binden Dogtravel niet.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid van de wandelaar
1. De wandelaar is aansprakelijk voor alle schade welke door de wandelaar of de meegnomen hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit  geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de overnachtingsadressen.

2. Dogtravel adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten.

3. De wandelaar, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van het arrangement daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Dogtravel of haar plaatselijk vertegenwoordiger van (voortzetting van) het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wandelaar.

Artikel 8: geschillen

1.  Op overeenkomsten gesloten met Dogtravel is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

20211026 120215 scaled e1711470259382

Enthousiast geworden over reizen met je hond?

Neem vrijblijvend contact met ons op over je reis naar keuze!

20211027 123751 scaled e1711470493768